คณะผู้จัดงาน ShipTech4 ประชุมร่วม รมช.พาณิชย์ จัดกิจกรรม Business Matching

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 พลเรือตรีสมารมภ์ ชั้นสุวรรณ  หัวหน้าคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการ เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4 นำคณะทำงานประกอบด้วย น.อ.สราวุฒิ ใจชื้น, น.อ.สมศักดิ์ คงโชติ, น.อ.ธนดล สรรคณี, น.อ.นฤธรรม สุรักขกะ และ น.ท.สราวุธ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมหารือกับ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ฯ โดยหารือในการร่วมมือการจัดทำ 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่   

  1.การหารือประสานงานร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม Business matching ภายในงาน ShipTech4 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการส่งออกและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดการเรื่อง Business matching ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลโดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นประชารัฐโดยแท้จริง

        2.การจัด Food Truck Zone ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้นโดยรวมผู้ประกอบการอาหารที่มีชื่อเสียงมาจัดรวมไว้โดยจำหน่ายอาหารในราคาถูก 35 บาทต่อจาน เพื่อให้ประชาชนและนักเที่ยวสามารถรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพและราคาถูกได้ ซึ่งโครงการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านชื่นชอบและอยากส่งเสริมโครงนี้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีในการทำมาหากินเพิ่มรายได้สูงขึ้น

           นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมการจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สมุทราภิบาลด้านโลจิสติกส์ของไทย” ตลอดจนถึงการจัดแสดงสินค้า (OTOP) ภายในงานอีกด้วย

            สำหรับงาน Ship Technology ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุม Peach โรงแรม รอยัล คลีฟ บีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี