รายละเอียดการจัดงาน นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์  ระบบอำนวยการรบ  เรดาร์  สื่อสาร  ดาวเทียม  ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ MAX มวยไทย และการแสดงคอนเสิร์ต การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน และเศรษฐกิจ แสดงศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน โดยนำเสนอการแสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

ในด้านการปาฐกถาพิเศษ จัดให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐ กับการสนับสนุนการลงทุน EEC และแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงโอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : นักลงทุนระดับแถวหน้าทั้งอาเซียนและนอกอาเซียน เช่น นักลงทุนจาก CLMV สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาฯ ประชาชนทั้งในประเทศ และประชาชนจากกลุ่ม CLMVT นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศ ที่เดินทางมาร่วมงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Beach Hotel และ ลานกิจกรรมตะวันนา ไนท์บาซ่า พัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลโดยสังเขป

          ๑. กองทัพเรือ มีกำหนดจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ กิจกรรมซึ่ง ทร. เป็นหน่วยดำเนินการหลัก ประกอบด้วย

              ๑.๑ พิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรม ดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

              ๑.๒ การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ ๑ ในทะเลและบนบก บริเวณพื้นที่สัตหีบและอ่าวไทยตอนบน โดยจะมีการฝึกในท่า ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การฝึกในทะเล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และพิธีปิดการฝึกในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

              ๑.๓ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ บริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตรวจพลสวนสนามทางเรือ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีเรือรบจากกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมมากกว่า ๔๐ ลำ รวมทั้งจะมีการจอดเรือทอดสมอประดับไฟในเวลากลางคืน ร่วมกับการแสดงพลุไฟนานาชาติของเมืองพัทยา

              ๑.๔ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และการต่อต้านการก่อการร้าย การแสดงแฟนซีดริล บริเวณหาดเมืองพัทยา โดยกำลังจากกองทัพเรือ และการเดินพาเหรดทางบก บริเวณถนนเลียบชายฝั่งเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยกำลังพลของเรือรบนานาชาติ ร่วมกับขบวนพาเหรดแฟนซีของเมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

               ๑.๕ กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงตลอดห้วงเวลาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แก่ งานประเพณีและเทศกาลลอยกระทง ระหว่าง ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การแข่งขันเครื่องบิน Air Race 1 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เทศกาลอาหาร งานแสดงสินค้า และกีฬาทางน้ำ เป็นต้น

           ๒. กรมอู่ทหารเรือได้จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for The Next Decade : Ship Tech IV” ในห้วงเวลาเดียวกัน ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ณ อาคาร PEACH Royal Cliff Beach Hotel และ ลานกิจกรรมตะวันนา ไนท์บาซ่า พัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนี้                  

               ๒.๑ Superyacht Show ในวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                      

               ๒.๒ มหกรรมทางเรือนานาชาติ MAX มวยไทย (International Fleet Review - MAX Muay Thai) ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.

               ๒.๓ คอนเสิร์ตมหกรรมทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review in Concert) ในวันที่๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

 

กำหนดการ

 

ชื่องาน

นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่

“The 4th Ship Technology for The Next Decade : Ship Tech IV”

ผู้จัดงาน

กรมอู่ทหารเรือ

ผู้สนับสนุน

องค์กรที่สนับสนุน : ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในและต่างประเทศ

วันจัดงาน

วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลาเข้าชมงาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

เงื่อนไขการเข้าชม

เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

สถานที่จัดงาน

PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Beach Hotel
เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี

พื้นที่ในการจัดงาน

พื้นที่สำหรับผู้จัดแสดงสินค้าจำนวน ๓๔๐ บูธ รวมพื้นที่จัดแสดงงาน ๗๐๐๐   ตารางเมตร

กิจกรรม

- จัดแสดงการเห่เรือ ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมไทย และอาเซียน

- การปาฐกถาพิเศษ

  หัวข้อ “แผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”
            โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี 
  หัวข้อ “โอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0” 

            โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์
  หัวข้อ “อุตสาหกรรม ๔.๐ กับการลงทุนในพื้นที่ EEC สู่ Thailand 4.0”  
            โดย ดร.อุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  หัวข้อ “การลงทุนในพื้นที่ EEC พลิกโฉมประเทศไทย ”  
            โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- Dinner Talk

  หัวข้อ “EEC ไข่มุกแห่งอาเซียน ขุมทรัพย์ของนักลงทุน”

            โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
            เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

- เชิญนักลงทุนชั้นแนวหน้าในไทยและในอาเซียน เช่น CLMVT และนอกอาเซียน เช่น
นักลงทุน จาก จีน อินเดีย รัสเซีย เข้าฟัง

  • จัดแสดงนิทรรศการผลงานต่างๆ เช่น งานวิจัย ของหน่วย ที่โดดเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย การออกร้าน
  • แสดงผลิตภัณฑ์ จัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์  ระบบอำนวยการรบ  เรดาร์  สื่อสาร 
  • ดาวเทียม  ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง  ระบบรักษาความปลอดภัย 
  • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต                   นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

- เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC )

- การจับคู่เจรจา การร่วมมือ ทางการค้าระหว่างกันของบริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ 

พิธีแถลงข่าว

 

สถานที่

ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา

หอประชุมกองทัพเรือ  กรมอู่ทหารเรือ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐         แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน ลงทะเบียน

๑๔.๓๐– ๑๔.๔๕         คุณภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, รองผู้บัญชาการทหารเรือ

                           ประธานอนุกรรมการติดตามและกำกับการฯ เดินทางถึง รับฟังบรรยายสรุป และเข้าสู่ที่นั่ง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕        การแสดงบนเวที ประกอบด้วย การเห่เรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

                           มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยไทย โชว์พิเศษจาก คุณโก้ มิสเตอร์แซกแมน

๑๕.๑๕ – ๑๕.๒๐        พลเรือตรี สมารมภ์  ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

                           หัวหน้าคณะทำงานประสานงานและติดตามการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

                           ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

๑๕.๒๐ – ๑๕.๓๐        พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ประธานอนุกรรมการติดตามและกำกับ

                           การดำเนินการด้านประสานงานกิจกรรมพิเศษร่วมภาครัฐและเอกชน และสิทธิประโยชน์ 

                           กล่าวถึงกิจกรรมพิเศษภายในงาน

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐        พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการจัดมหกรรมทางเรือ

                          นานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน กล่าวแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ

                          เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐        เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕         ผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๖.๑๕                    จบพิธีการแถลงข่าว

การเตรียมการของผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่  ๒๓.๔๕            เปิดพื้นที่ เข้าจัด ตกแต่งร้าน บูธ

กำหนดการ

 

สถานที่

อาคาร PEACH

โรงแรม รอยัล คลิฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕        เปิดลงทะเบียน

๐๙.๕๙ – ๑๐.๑๕        พิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า

                              ครั้งที่ ๔ อย่างเป็นทางการ โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ

                              และ กิจกรรมพิเศษ ได้แก่

                              ๑) Superyacht Show

                              ๒) มหกรรมทางเรือนานาชาติ MAX มวยไทย 

                              ๓) การแสดงคอนเสิร์ตมหกรรมทางเรือนานาชาติ                              

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐       การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของชาติอาเซียน

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐       ผู้บัญชาการทหารเรือเดินเยี่ยมชมบูธ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐       พิธีการเลี้ยงรับรองโดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

                          และ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นแขกกิตติมศักดิ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”
                         โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐       Coffee Break

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0”                            

                         โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส

                         เครือเจริญโภคภัณฑ์

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐       มอบโล่ของที่ระลึก ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก และบริษัท ห้างร้าน

                          ที่มาร่วมงาน

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐       Dinner Talk หัวข้อ“EEC ไข่มุกแห่งอาเซียน ขุมทรัพย์ของนักลงทุน”

                          โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                          และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐        เปิดลงทะเบียน

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐        ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อุตสาหกรรม ๔.๐ กับการลงทุนในพื้นที่ EEC สู่ Thailand 4.0”  
                          โดย ดร.อุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐       พิธีการเลี้ยงรับรองโดยมี ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม

                          และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นแขกกิตติมศักดิ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐       ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และนำชมบูธในงาน

๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕        ปาฐกถาในหวข้อ "สมุทราภิบาลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วย Logistic ทางทะเล

                          โดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐       Coffee Break

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐        ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การลงทุนในพื้นที่ EEC พลิกโฉมประเทศไทย”  
                         โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐        แจกของรางวัล การแสดงวัฒนธรรมไทยและอาเซียนบนเวที

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐        มหกรรมทางเรือนานาชาติ MAX มวยไทย

๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐        การแสดงคอนเสิร์ตมหกรรมทางเรือนานาชาติ

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐       เปิดลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐       ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือนอกอาเซียน และ นำชมบูธในงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐       พิธีการเลี้ยงรับรองโดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือนอกอาเซียนเป็นแขกกิตติมศักดิ์                            

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐       ชมบูธในงาน

๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐       แจกของรางวัล การแสดงวัฒนธรรมไทยและอาเซียนบนเวที

๑๗.๐๐                   ปิดงาน

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐       มหกรรมทางเรือนานาชาติ MAX มวยไทย

๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐       คอนเสิร์ตมหกรรมทางเรือนานาชาติ

 

 

ผู้ร่วมจัดแสดงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ภาครัฐบาล

- รองนายกรัฐมนตรี

- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

-สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)

-สภาอุตสาหกรรม

-สภาหอการค้า

-สมาคมนักลงทุน

-สมาคมการค้าระหว่างประเทศ : กองทุน Temasek

-กองทุน GIC, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JTRO)

-การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

-สภาหอการค้าไทยในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

-กรมการขนส่งระหว่างประเทศ

-สภาผู้ส่งออกทางเรือ เป็นต้น ฯลฯ

ภาคเอกชนที่รองรับการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิ

-จัดแสดงด้านอาวุธยุทโธปกรณ์

-ระบบอำนวยการรบ

-เรดาร์  สื่อสาร  ดาวเทียม 

-เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

-เทคโนโลยีระบบเฝ้าติดตามการกระทำประมงที่ผิดกฏหมาย (IUU Fishing)

-การขนส่ง

-ยานยนต์

-ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง 

-ระบบรักษาความปลอดภัย

-อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนเรือและท่าเรือ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-การสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย

ผู้เชี่ยวชาญ / นักลงทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ (Guest Speaker)

-คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์

 -คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

กิจกรรมไฮไลท์

งาน Superyacht Show

มหกรรมทางเรือนานาชาติ MAX มวยไทย
การแสดงคอนเสิร์ตมหกรรมทางเรือนานาชาติ
กาแฟ ๙๑๑ จาก เรือหลวงจักรีนฤเบศร กาแฟที่ หอม และอร่อยที่สุดในโลก

ผู้ประสานงาน

คุณ ธีรนัย กิตติ์กาญจ์ธีรกุล  ฝ่ายประสานงานภายในประเทศ        ๐๙ ๕๗๑๙ ๑๑๔๒

คุณ ลิปดา จันทรศักดิ์         ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ             ๐๘ ๒๐๘๑ ๗๕๕๗

เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค

เว็ปไซต์ www.shiptech4.com

Email : shiptech4@gmail.com

FaceBook : www.facebook.com/shiptech2017/

Line@ : @shiptech4