รายละเอียดการจัดงาน นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔

วัตถุประสงค์ของงาน

        เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียมภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง การเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐ แนวคิดในการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของการ ต่อยอด และพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Development Eastern Economic Corridor) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การแสดงคอนเสิร์ต การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนและเศรษฐกิจ แสดงศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน โดยนำเสนอการแสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

ด้านการปาฐกถาพิเศษ        

จัดให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐ กับการสนับสนุนการลงทุน EEC และแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงโอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการลงทุน ในพื้นที่ EEC ในอนาคต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ อันเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของ การต่อยอดและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

         จัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ในการร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงตะวันออก (EEC) ของไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดึงดูดการลงทุน พร้อมเชื่อมโยงและต่อยอดทางธุรกิจใน Maritime Industry และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภาคต่างๆ อาทิ เช่น การขนส่งประกันภัยทางทะเล เป็นต้น  ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นในงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ จะเน้นการส่งเสริม
Maritime Industry และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางเรือ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

         นักลงทุนระดับแถวหน้าทั้งอาเซียนและนอกอาเซียน เช่น นักลงทุนจาก CLMV สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประชาชนทั้งในประเทศ และประชาชนจากกลุ่ม CLMVT นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งกำลังพลทหารเรือของ
มิตรประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน

วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Beach Hotel และ ลานกู๋ใช้ (ลานตะวันนา ไนท์ บาซาร์) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลประกอบการจัดงานโดยสังเขป

๑. กองทัพเรือ มีกำหนดจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยดำเนินการหลัก ประกอบด้วย

             ๑.๑ การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ ๑ ในทะเลและบนบก บริเวณพื้นที่สัตหีบและอ่าวไทยตอนบน โดยจะมีการฝึกในท่า ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การฝึกในทะเล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

             ๑.๒ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

             ๑.๓ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ บริเวณอ่าวพัทยา โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีเรือรบจากกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมมากกว่า ๔๐ ลำ รวมทั้งจะมีการจอดเรือทอดสมอประดับไฟในเวลากลางคืน

             ๑.๔ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงแฟนซีดริล และการเดินพาเหรดของกำลังพลมิตรประเทศร่วมกับขบวนคานิวัลจากเมืองพัทยา ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

             ๑.๕ กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ตลอดห้วงเวลาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แก่

                   ๑.๕.๑ การแข่งขันเครื่องบิน Air Race 1 World Cup (Thailand) ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกองทัพเรือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

                   ๑.๕.๒ การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ และการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “Kratingdang Traditional Boats and Swan Boats King’s Cup 2017” ระหว่าง ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ บ้านฉาง จังหวัดระยอง

                   ๑.๕.๓ การแข่งขันเรือใบ โดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                   ๑.๕.๔ การแสดงสินค้าวัฒนธรรม ๔ ภาค โดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่าง ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่เมืองพัทยา

         ๒. กรมอู่ทหารเรือได้จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ ๔ “The 4thShip Technology for The Next Decade: ShipTech IV” ในห้วงเวลาเดียวกัน วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ ณ อาคาร PEACH Royal Cliff Beach Hotel และ มหกรรมทางเรือนานาชาติ ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น
(Chang Music Connection Presents International Fleet Review) ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในวันที่
๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ บริเวณพื้นที่ ลานกู๋ใช้ (ลานตะวันนา ไนท์ บาซาร์)
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

 

ชื่องาน

นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่

“The 4th Ship Technology for The Next Decade : Ship Tech IV”

ผู้จัดงาน

กรมอู่ทหารเรือ

ผู้สนับสนุน

องค์กรที่สนับสนุน : ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในและต่างประเทศ

วันจัดงาน

วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลาเข้าชมงาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

เงื่อนไขการเข้าชม

เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

สถานที่จัดงาน

PEACH (Pattaya Exhibition And Convention Hall) Royal Cliff Beach Hotel
เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี

พื้นที่ในการจัดงาน

พื้นที่สำหรับผู้จัดแสดงสินค้าจำนวน ๓๔๐ บูธ รวมพื้นที่จัดแสดงงาน ๗๐๐๐   ตารางเมตร

กิจกรรม

- จัดแสดงการเห่เรือ ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมไทย และอาเซียน

- การปาฐกถาพิเศษ

  หัวข้อ “แผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

           โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี

  หัวข้อ “โอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0” 

           โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์

  หัวข้อ “อุตสาหกรรม ๔.๐ กับการลงทุนในพื้นที่ EEC สู่ Thailand 4.0” 

           โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
           ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  หัวข้อ “ก้าวสู่มิติใหม่ การพัฒนา Aerospace Industry ของไทยสู่การค้าโลก”

           โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ

           คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

  หัวข้อ “สมุทราภิบาลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย logistics ทางทะเล”

          โดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์            

  หัวข้อ “EEC ไข่มุกแห่งอาเซียน ขุมทรัพย์ของนักลงทุน”          

           โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

           ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- เชิญนักลงทุนชั้นแนวหน้าในไทยและในอาเซียน เช่น CLMVT และนอกอาเซียน เช่น                                           นักลงทุนจาก สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย เข้าฟัง

  •  จัดแสดงนิทรรศการผลงานต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของหน่วยที่โดดเด่น เพื่อการประชาสัมพันธ์
  •  การออกร้าน แสดงผลิตภัณฑ์ จัดแสดงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์
  •  ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียม ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง
  •  ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  •  และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์
  •  ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
  •  เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่
  •  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
  •  การจับคู่เจรจา (Business Matching) การร่วมมือทางการค้า และการร่วมลงทุน

- เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC )

- การจับคู่เจรจา การร่วมมือ ทางการค้าระหว่างกันของบริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ 

พิธีแถลงข่าว

 

สถานที่

ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา

หอประชุมกองทัพเรือ  กรมอู่ทหารเรือ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐         แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน ลงทะเบียน

๑๔.๓๐– ๑๔.๔๕         รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

                             ผู้อำนวยการท่องเที่ยวเมืองพัทยา รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ

                             หัวหน้าคณะทำงานจัดนิทรรศการฯ พร้อมที่ห้องรับรอง

๑๔.๔๕                    พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการจัดงาน
                             มหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เดินทางเข้าห้องชมวัง พร้อมแขก
                             ผู้มีเกียรติรับเชิญ นั่งที่นั่งรับรองด้านล่าง ในห้องชมวัง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐        Opening Show ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเห่เรือ
                             Chang Music Connection Present International Fleet Review
                             และโชว์พิเศษ โดยคุณโก้ มิสเตอร์แซกแมน

๑๕.๐๕ – ๑๕.๑๕        ชมวีดิทัศน์ ชุด “เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔”

๑๕.๑๕                    ประธานกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ พร้อมแขก
                            ผู้มีเกียรติรับเชิญ นั่งที่นั่งรับรองด้านบนเวที 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕        เริ่มงานแถลงข่าว “การจัดงานเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔
                            : ShipTech IV”

๑๖.๑๕ – ๑๖.๒๕        ผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมด เปิดการจัดงาน ฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

๑๖.๒๕ – ๑๗.๐๐       - สื่อมวลชนสัมภาษณ์
                            - จบการแถลงข่าว

การเตรียมการของผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่  ๒๓.๔๕           เปิดพื้นที่ เข้าจัด ตกแต่งร้าน บูธ

กำหนดการ

 

สถานที่

อาคาร PEACH

โรงแรม รอยัล คลิฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕       เปิดลงทะเบียน

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕       ชมวีดิทัศน์ เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า

                            ชมการเห่เรือ

                            ชมมินิคอนเสิร์ต บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐       พิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔

                           อย่างเป็นทางการ โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐       ผู้บัญชาการทหารเรือเดินเยี่ยมชมบูธ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐       ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการเลี้ยงรับรอง โดยมี
                           ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ คุณธนินท์ เจียรวนนท์
                           เป็นแขกกิตติมศักดิ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐      ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนา

                           ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

                           โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕       Coffee Break

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องกับ

                            Thailand 4.0” โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“EEC ไข่มุกแห่งอาเซียน ขุมทรัพย์ของนักลงทุน”

                            โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                            และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑๗.๑๕ – ๑๘.๐๐       มอบโล่ที่ระลึก ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักบริษัท ห้างร้านที่มาร่วมงาน

๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐        Business Matching

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐       เปิดลงทะเบียน

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐        ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อุตสาหกรรม ๔.๐ กับการลงทุนในพื้นที่ EEC

                            สู่ Thailand 4.0” โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
                            การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕        Coffee Break

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐        ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ก้าวสู่มิติใหม่ การพัฒนา Aerospace
                            Industry ของไทยสู่การค้าโลก”
                            โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
                            บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐       พิธีการเลี้ยงรับรองโดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ และ
                            คุณจรีพร จารุกรสกุล เป็นแขกกิตติมศักดิ์

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐       Coffee Break

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐        มินิคอนเสิร์ต บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และการแสดงวัฒนธรรม

                            ไทยและอาเซียนบนเวที

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐        แจกของรางวัล

๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐        Business Matching

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐       เปิดลงทะเบียน

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สมุทราภิบาลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Logistics ทางทะเล”  โดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐        พิธีการเลี้ยงรับรองโดยมี โดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

                            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นแขกกิตติมศักดิ์

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐       Coffee Break

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐       การแสดงวัฒนธรรมไทยและอาเซียนบนเวที

๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐       แจกของรางวัล

๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐       Business Matching

๑๗.๐๐                   ปิดงาน

๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐       มหกรรมทางเรือนานาชาติ ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น      

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐       มหกรรมทางเรือนานาชาติ ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น

ผู้ร่วมจัดแสดงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ภาครัฐบาล             

           - รองนายกรัฐมนตรี

           - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

           - กระทรวงอุตสาหกรรม

           - กระทรวงพาณิชย์

           - สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)

           - สภาอุตสาหกรรม

           - สภาหอการค้า

           - สมาคมนักลงทุน

           - สมาคมการค้าระหว่างประเทศ : กองทุน Temasek

           - กองทุน GIC, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JTRO)

           - การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

           - สภาหอการค้าไทยในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

           - กรมการขนส่งระหว่างประเทศ

           - สภาผู้ส่งออกทางเรือ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญ / นักลงทุนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Guest Speaker)

           - คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์

           - คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
           - คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ภาคเอกชนที่รองรับการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) การร่วมมือทางการค้า และ

การร่วมลงทุน กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิ

           - ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์  ระบบอำนวยการรบ เรดาร์ สื่อสาร ดาวเทียม 

           - ระบบเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

           - เทคโนโลยีระบบเฝ้าติดตามการกระทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

           - ยานยนต์ และการขนส่ง

           - ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง 

           - ระบบการรักษาความปลอดภัย

           - อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

           - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           - เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนเรือและท่าเรือ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           - การสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย

           - การขนส่งและการประกันภัย

 

กิจกรรมไฮไลท์

-  มหกรรมทางเรือนานาชาติ ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International
   Fleet Review)        

ผู้ประสานงาน

คุณ ธีรนัย กิตติ์กาญจ์ธีรกุล  ฝ่ายประสานงานภายในประเทศ        ๐๙ ๕๗๑๙ ๑๑๔๒

คุณ ลิปดา จันทรศักดิ์        ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ             ๐๘ ๒๐๘๑ ๗๕๕๗

เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค

เว็ปไซต์ www.shiptech4.com

Email : shiptech4@gmail.com

FaceBook : www.facebook.com/shiptech2017/

Line@ : @shiptech4